آبان ۱۶, ۱۴۰۰
136 بازدید

تصویر نامه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با موضوع: لزوم رعایت ضوابط و مقررات و اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای گیاهپزشکی

تصویر نامه مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با موضوع: لزوم رعایت ضوابط و مقررات و اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای گیاهپزشکی