برقراری ارتباط وب سرویس بین سامانه سماک و سانکا در حوزه ارجاع کار امور واحدهای تولیدی گلخانه

شهریور ۲۲, ۱۴۰۲
213 بازدید

معاون اداری و مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اعلام نمود: برقراری ارتباط وب سرویس بین سامانه سماک و سانکا در حوزه ارجاع کار امور واحدهای تولیدی گلخانه علیزاده برمی اظهار نمود: در راستای اجرای مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وب سرویس بین سامانه های سماک و سانکا […]

معاون اداری و مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور اعلام نمود:

برقراری ارتباط وب سرویس بین سامانه سماک و سانکا در حوزه ارجاع کار امور واحدهای تولیدی گلخانه

علیزاده برمی اظهار نمود: در راستای اجرای مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، وب سرویس بین سامانه های سماک و سانکا در حوزه صدور تاسیس گلخانه به انجام رسیده و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ عملیاتی گشته است.

وی افزود صدور مجوز در سماک، منوط به خاتمه یافته شدن ارجاع کارهای مرتبط در سانکا می باشد. بدین ترتیب بایستی پس از ارجاع درخواست به کارتابل عضو در مرحله پذیرش و یا عدم پذیرش درخواست نسبت به بررسی و تایید اقلام اطلاعاتی تکمیل شده اقدام گردد.