تطبیق صلاحیت های پروانه اشتغال و صلاحیت ها ارجاع کار

آذر ۵, ۱۴۰۱
256 بازدید

در راستای ادامه هوشمند سازی ارجاع کار، برای به حداقل رساندن اثر عامل انسانی در روند ارجاع کار، صلاحیت های ارجاع کار متناسب با صلاحیت های پروانه اشتغال و نوع پروانه اشتغال ارائه خواهد شد. دارندگان پروانه اشتغال مشاوران صرفا در محدوده صلاحیت های مشاوران و دارندگان پروانه اشتغال پیمانکاران نیز در محدوده صلاحیت  های […]

در راستای ادامه هوشمند سازی ارجاع کار، برای به حداقل رساندن اثر عامل انسانی در روند ارجاع کار، صلاحیت های ارجاع کار متناسب با صلاحیت های پروانه اشتغال و نوع پروانه اشتغال ارائه خواهد شد. دارندگان پروانه اشتغال مشاوران صرفا در محدوده صلاحیت های مشاوران و دارندگان پروانه اشتغال پیمانکاران نیز در محدوده صلاحیت  های پیمانکاری ارجاع کار خواهند داشت. برخی از صلاحیت ها نیز طبق فایل های پیوست به صورت مشترک ارجاع خواهند شد.

بنابراین اعضای محترم تناسب رتبه و پروانه اشتغال با نوع درخواست ارجاع کار خود را در نظر گیرند.

تطبیق صلاحیت های پروانه اشتغال و صلاحیت ها ارجاع کار

رشته فعالیت های ارجاع کار – ۱۴۰۰۰۶۲۲-ادیت نهایی۱ ۱۴۰۱۰۵۰۳ – Copy