جلسه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

آبان ۵, ۱۴۰۱
148 بازدید

هم اکنون جلسه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در محل سازمان در حال برگزاریست. ۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳

هم اکنون

جلسه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در محل سازمان در حال برگزاریست.

۵ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۳