دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم آلو

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم آلو
تیر ۴, ۱۴۰۲
125 بازدید

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم آلو منتشر شد 🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم آلو را در سایت سازمان حفظ نباتات بخش دستورالعمل های باغی به آدرس www.ppo.ir قرار داد.

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم آلو منتشر شد

🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم آلو را در سایت سازمان حفظ نباتات بخش دستورالعمل های باغی به آدرس www.ppo.ir قرار داد.