دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور- نظام صدور مجوزهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

آبان ۱۴, ۱۳۹۹
717 بازدید

نظام جامع دامپروری دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور(موضوع تبصره های ۱،۲،۳،۴ و ۵) و نظام صدور مجوزهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی

نظام جامع دامپروری

دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور(موضوع تبصره های ۱،۲،۳،۴ و ۵) و نظام صدور مجوزهای دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی