دستورالعمل مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار

دستورالعمل مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار
خرداد ۹, ۱۴۰۱
247 بازدید

مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار 🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد. 🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir قابل دریافت است.

مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار
🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد:

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم گلوگاه انار، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد.

🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir قابل دریافت است.