سیاست های طیور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

سیاست های طیور در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
شهریور ۹, ۱۴۰۱
1777 بازدید

🔰قابل توجه کلیه کارشناسان فعال در تهیه گزارش بازدید واحدهای دام و طیور: 🔸 کارشناسان محترم فعال در بخش طیور، الزامیست هنگام انجام بازدید اولیه واحد پرورش طیور و سایر ماکیان و تهیه گزارش، جدول حداقل ظرفیت های جدول حداقل ظرفیت طیور و سایر ماکیان ۱۴۰۱ مدنظر قرار گیرد. 🔸در فرآیند صدور مجوز دام و […]

🔰قابل توجه کلیه کارشناسان فعال در تهیه گزارش بازدید واحدهای دام و طیور:

🔸 کارشناسان محترم فعال در بخش طیور، الزامیست هنگام انجام بازدید اولیه واحد پرورش طیور و سایر ماکیان و تهیه گزارش، جدول حداقل ظرفیت های جدول حداقل ظرفیت طیور و سایر ماکیان ۱۴۰۱ مدنظر قرار گیرد.

🔸در فرآیند صدور مجوز دام و طیور، در بازدید و تهیه گزارش کارشناسی، رویت موافقت اصولی و حصول اطمینان از داشتن موافقت اصولی الزامیست.

سیاست های صدور مجوز طیور ۱۴۰۱

سیاست های صدور مجوز در بخش طیور ۱۴۰۰