طبقه بندی خدمت در زیرسامانه ارجاع کار سانکا

طبقه بندی خدمت در زیرسامانه ارجاع کار سانکا
دی ۱۰, ۱۴۰۱
360 بازدید

اعمال گزینه طبقه بندی خدمت در زیرسامانه ارجاع کار سانکا در بخش ثبت درخواست امور ارجاع کار(خدمت)، گزینه «طبقه بندی خدمت» در سامانه ایجاد شده است که متقاضیان هنگام ثبت درخواست این گزینه را می بایست تکمیل و سپس اقدام به ادامه روند ثبت درخواست ارجاع کار همانند سابق نمایند.

اعمال گزینه طبقه بندی خدمت در زیرسامانه ارجاع کار سانکا

در بخش ثبت درخواست امور ارجاع کار(خدمت)، گزینه «طبقه بندی خدمت» در سامانه ایجاد شده است که متقاضیان هنگام ثبت درخواست این گزینه را می بایست تکمیل و سپس اقدام به ادامه روند ثبت درخواست ارجاع کار همانند سابق نمایند.