فراهم شدن امکان ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی

آذر ۲۴, ۱۳۹۹
307 بازدید

در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا) عملیاتی شد: ✅فراهم شدن امکان ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی 🔸ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی (فروشندگی های سموم کشاورزی، مراکز تولید عوامل کنترل بیولوژیک، واحدهای توزیع سموم کشاورزی و کلینیک های کشاورزی) در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی […]

در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا) عملیاتی شد:

✅فراهم شدن امکان ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی

🔸ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی (فروشندگی های سموم کشاورزی، مراکز تولید عوامل کنترل بیولوژیک، واحدهای توزیع سموم کشاورزی و کلینیک های کشاورزی) در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا) فراهم شد.

🔸 بر این اساس، مسؤولین فنی واحدهای تخصصی گیاهپزشکی بایستی با مراجعه به سامانه سانکا به آدرس http://www.sanka.agrieng.org در پروفایل خود از زیر بخش گزارش دهی واحد مسؤولیت فنی، نسبت به ثبت گزارش عملکرد روزانه اقدام نمایید.