فراهم شدن امکان ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی

آذر ۲۴, ۱۳۹۹
1014 بازدید

در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا) عملیاتی شد: ✅فراهم شدن امکان ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی ?ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی (فروشندگی های سموم کشاورزی، مراکز تولید عوامل کنترل بیولوژیک، واحدهای توزیع سموم کشاورزی و کلینیک های کشاورزی) در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی […]

در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا) عملیاتی شد:

✅فراهم شدن امکان ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی

?ثبت گزارشات روزانه توسط مسؤولین فنی واحدهای گیاهپزشکی (فروشندگی های سموم کشاورزی، مراکز تولید عوامل کنترل بیولوژیک، واحدهای توزیع سموم کشاورزی و کلینیک های کشاورزی) در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا) فراهم شد.

? بر این اساس، مسؤولین فنی واحدهای تخصصی گیاهپزشکی بایستی با مراجعه به سامانه سانکا به آدرس http://www.sanka.agrieng.org در پروفایل خود از زیر بخش گزارش دهی واحد مسؤولیت فنی، نسبت به ثبت گزارش عملکرد روزانه اقدام نمایید.