فرم گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه و ۴ مرحله نظارت بر گلخانه

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
351 بازدید

فرمت پیشرفت فیزیکی گلخانه ها فرم نظارت گلخانه 🔰کارشناسان محترم نظارت بر گلخانه: 🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ تکمیل فرم های ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست. 🔷این فرمها آخرین نسخه های بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود.

فرمت پیشرفت فیزیکی گلخانه ها
فرم نظارت گلخانه
🔰کارشناسان محترم نظارت بر گلخانه:

🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ تکمیل فرم های ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست.

🔷این فرمها آخرین نسخه های بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود.