فرم گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
20 بازدید

فرمت پیشرفت فیزیکی گلخانه ها 🔰کارشناسان محترم بازدید گلخانه: 🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ تکمیل فرم ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست. 🔷این فرم آخرین نسخه بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود.

فرمت پیشرفت فیزیکی گلخانه ها
🔰کارشناسان محترم بازدید گلخانه:

🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۸/۸ تکمیل فرم ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست.

🔷این فرم آخرین نسخه بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود.