لزوم تایید دفترچه طرح های انتقال آب کشاورزی از سوی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان

لزوم تایید دفترچه طرح های انتقال آب کشاورزی از سوی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان
مهر ۳۰, ۱۴۰۱
165 بازدید

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی آب و خاک سازمان جهاد تاکید نمود: لزوم تایید دفترچه طرح های انتقال آب کشاورزی از سوی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان کلیه متقاضیان اجرای طرح های لوله های تخصیصی به طرح های کشاورزی جهت تهیه و تایید دفاتر فنی به سازمان نظام مهندسی […]

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی آب و خاک سازمان جهاد تاکید نمود:

لزوم تایید دفترچه طرح های انتقال آب کشاورزی از سوی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان

کلیه متقاضیان اجرای طرح های لوله های تخصیصی به طرح های کشاورزی جهت تهیه و تایید دفاتر فنی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مراجعه نمایند.

نامه جهاد کشاورزی-لزوم تایید دفترچه طرح های انتقال آب کشاورزی از سوی سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان