محاسبه تناژ واحد های قارچ خوراکی

محاسبه تناژ واحد های قارچ خوراکی
مرداد ۱۱, ۱۳۹۶
702 بازدید

قفسه بندی طول * عرض * ردیف * تعداد طبقات * ۶ دوره * ۲۰% = تناژ  

قفسه بندی طول * عرض * ردیف * تعداد طبقات * ۶ دوره * ۲۰% = تناژ