مدیریت تلفیقی کنه جوانه خوار بادام

تیر ۴, ۱۴۰۲
101 بازدید

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه جوانه خوار بادام منتشر شد 🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه جوانه خوار بادام  را در سایت سازمان حفظ نباتات بخش دستورالعمل های باغی به آدرس www.ppo.ir قرار داد.

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه جوانه خوار بادام منتشر شد

🔷 دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزا سازمان حفظ نباتات، فایل دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کنه جوانه خوار بادام  را در سایت سازمان حفظ نباتات بخش دستورالعمل های باغی به آدرس www.ppo.ir قرار داد.