حریم راه اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

حریم راه اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
آبان ۱۹, ۱۳۹۹
1997 بازدید

قابل توجه کارشناسان نقشه #حریم راه اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین رعایت این حرایم در ترسیم نقشه ها الزامیست.

قابل توجه کارشناسان نقشه
#حریم راه اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین

رعایت این حرایم در ترسیم نقشه ها الزامیست.